Home >> 2011 VoI.2 No.4 issue list
[David S. McLeod1*, Cameron D. Siler1, Arvin C. Diesmos2, Mae L. Diesmos3, Vhon S. GARCIA3, Angela O. Arkonceo 3, Kelvin L. Balaquit3, Charlene C. Uy3, Marid]
2011 4 [Abstract] (267) [ PDF:12047KB](556) [Export Citations]
[Yuchi ZHENG1,2*, Dingqi RAO3, Robert W. MURPHY3,4 and Xiaomao ZENG1]
2011 4 [Abstract] (233) [ PDF:6703KB](225) [Export Citations]
[Rastegar-Pouyani NASRULLAH1*, Karamiani RASOUL1, Oraei HAMZEH1, Khosrawani AZAR1 and Rastegar-Pouyani ESKANDAR2]
2011 4 [Abstract] (215) [ PDF:4547KB](211) [Export Citations]
[Yongjian BEI1,2, Shaoquan MENG1,2*, Jianda LI1, Jianru FENG1, Jianbing ZHOU1 and Guifen LI1,2*]
2011 4 [Abstract] (228) [ PDF:948KB](236) [Export Citations]
[Yanhong LIU1,2, Wenbo LIAO1,2*, Caiquan ZHOU1,2*, Zhiping MI1,2 and Min MAO1,
2011 4 [Abstract] (211) [ PDF:1531KB](221) [Export Citations]