Home >> 2011 VoI.2 No.3 issue list
[Jianguo CUI1*#, Xiaoyan SONG2#, Guangzhan FANG1, Fei XU1, Steven E. BRAUTH3 and Yezhong TANG1*]
2011 3 [Abstract] (2551) [ PDF:8480KB](1689) [Export Citations]
[Bing ZHOU1,2,3, Pipeng LI1,3*, Yuyan LU3, Jing LIAN3, and Zhengyan ZHOU3]
2011 3 [Abstract] (2468) [ PDF:2702KB](1795) [Export Citations]