Home >> 2017 VoI.8 No.1 issue list
[Tao PAN1#, Yanan ZHANG1#, Hui WANG1, Jun WU2, Xing KANG1, Lifu QIAN1,4, Kai LI1, Yu ZHANG1, Jinyun CHEN3, Dingqi RAO4, Jianping JIANG5 and Baowei ZHANG1,6*]
2017 1 [Abstract] (787) [ PDF:3255KB](467) [Export Citations]
[Natalia B. ANANJEVA1*, Nikolay L. ORLOV1 and Tao Thien NGUYEN2]
2017 1 [Abstract] (574) [ PDF:1816KB](300) [Export Citations]
[Mahmudul HASAN1*, Mohammed Mafizul ISLAM1, Md. Mukhlesur Rahman KHAN2, Ratanasate WANICHANON3, Atsushi KURABAYASHI1 and Masayuki SUMIDA1,4]
2017 1 [Abstract] (375) [ PDF:3262KB](183) [Export Citations]
[Hui WANG#, Zhenhua LUO#, Jian CHEN, Mian ZHAO and Hua WU*]
2017 1 [Abstract] (482) [ PDF:740KB](179) [Export Citations]
[Mingxia FU, Shaoyong CHEN, Zhichao HE, Zhiliang JIE and Junhuai BI*]
2017 1 [Abstract] (292) [ PDF:609KB](174) [Export Citations]
[Jian WANG, Zhitong LYU, Zhaochi ZENG, Zuyao LIU and Yingyong WANG*]
2017 1 [Abstract] (511) [ PDF:1455KB](261) [Export Citations]