Home >> 2016 VoI.7 No.1 issue list
[Qiong ZHANG1,*, Xingzhi HAN2, Yinzi YE3, Robert H. S. KRAUS4,5, Liqing FAN6, Le YANG7 and Yi TAO1]
2016 1 [Abstract] (3492) [ PDF:1796KB](2131) [Export Citations]
[Qiong ZHANG1,*, Xingzhi HAN2, Robert H. S. KRAUS3,4, Le YANG5, Liqing FAN6, Yinzi YE7 and Yi TAO1]
2016 1 [Abstract] (3334) [ PDF:1048KB](1875) [Export Citations]
[András WEIPERTH1, Ed SMITH2*, Szilvia SIMIGLA1, Miklòs PUKY1 and Yezhong TANG3*]
2016 1 [Abstract] (3130) [ PDF:1502KB](1983) [Export Citations]
[Cangsong CHEN1,2, Jia YANG2, Yunke WU3, Zhongyong FAN2, Weiwei LU2, Shuihua CHEN2,* and Lipeng YU4]
2016 1 [Abstract] (3101) [ PDF:3433KB](2218) [Export Citations]