Home >> 2020 VoI.11 No.3
[Van Chung HOANG1,2,3, Mai Anh LUONG4, Quang Truong NGUYEN4,5, Nikolai L. ORLOV6, Youhua CHEN1, Bin WANG1 and Jianping JIANG1,2*]
2020 3 [Abstract] (3700) [ PDF:5325KB](1301) [Export Citations]
[Bing ZHANG1#, Tianyu QIAN1#, Xiangjin JIANG2, Bo CAI3, Xuejian DENG4 and Daode YANG1*]
2020 3 [Abstract] (3605) [ PDF:7038KB](1175) [Export Citations]
[Tao PAN1,2#, Hui WANG1#, Peng YAN2, Chenling ZHANG3, Wenliang ZHOU1, Xiaobing WU2* and Baowei ZHANG1,2*]
2020 3 [Abstract] (3175) [ PDF:2803KB](1221) [Export Citations]
[Jianli XIONG1*, Jianping GOU1, Yong HUANG1, Baowei ZHANG2, Hongtao REN1 and Tao PAN2]
2020 3 [Abstract] (3074) [ PDF:1105KB](1031) [Export Citations]
[Yingfeng YUE1,2,3, Long JIN1,2,3, Chunlan MAI1,2,3, Xiaofu HUANG1,2,3* and Wenbo LIAO1,2,3*]
2020 3 [Abstract] (2942) [ PDF:205KB](937) [Export Citations]
[Jinjin SONG1,2, Ruolei SUN1, Ke FANG1,3, Baowei ZHANG1*, Yezhong TANG2 and Guangzhan FANG2*]
2020 3 [Abstract] (3070) [ PDF:1444KB](1142) [Export Citations]
[Yan CAO1,2,3, Jiangyan SHEN1,3, Xiaocui WANG1,3, Song TAN1,3, Ping LI1,3, Jianghong RAN2, Yezhong TANG1* and Jingfeng CHEN1*]
2020 3 [Abstract] (3741) [ PDF:688KB](1401) [Export Citations]