Home >> 2012 VoI.3 No.3
[Xiaolong TANG, Feng YUE, Ming MA, Ningbo WANG, Jianzheng HE and Qiang CHEN*]
2012 3 [Abstract] (4327) [ PDF:1271KB](2537) [Export Citations]
[Jichao WANG1, 2, Jianguo CUI1*, Haitao SHI2, Steven E. BRAUTH3 and Yezhong TANG1]
2012 3 [Abstract] (3989) [ PDF:1663KB](2803) [Export Citations]
[Xin HUANG1, Tao PAN1, Demin HAN1, Liang ZHANG2, Yinxu HOU3, Lei YU4, Heming ZHENG5 and Baowei ZHANG1*]
2012 3 [Abstract] (4418) [ PDF:2119KB](3136) [Export Citations]
[Peng GUO1*, **, Qin LIU1*, Edward A. MYERS2, 3, Shaoying LIU4, Yan XU1, 5, Yang LIU4 and Y]
2012 3 [Abstract] (4102) [ PDF:1727KB](2809) [Export Citations]
[Rongchuan XIONG1, 2, 3, 4, Bin WANG1, Yuhan WU1, 2 and Jianping JIANG1*]
2012 3 [Abstract] (3955) [ PDF:2967KB](2625) [Export Citations]
[Wencao LIU1, Yanhong LIU1, Yan HUANG1, Zhiping MI1 and Cao LI1, 2*]
2012 3 [Abstract] (4017) [ PDF:1549KB](3066) [Export Citations]