Home >> 2012 VoI.3 No.1
[Song HUANG1, 2, 3*, Li DING4*, Frank T. BURBRINK5, 6, Jun YANG7, Jietang HUANG3, Chen LING8, Xin CHEN]
2012 1 [Abstract] (3984) [ PDF:4777KB](3024) [Export Citations]
[Xue LIAN1, 2, Zhigang JIANG1, Xiaoge PING1, Songhua TANG1, Junhuai BI2* and Chunwang LI1*]
2012 1 [Abstract] (3736) [ PDF:958KB](2741) [Export Citations]
[Nawal AL-MUKHAINI1, Taher BA-OMAR2* and Ibrahim MAHMOUD2]
2012 1 [Abstract] (4168) [ PDF:8067KB](3016) [Export Citations]
[Nastaran HEIDARI1, Hiva FAIZI2, Nasrullah RASTEGAR-POUYANI2* and Eskandar RASTEGAR-POUYANI3]
2012 1 [Abstract] (3835) [ PDF:2211KB](2780) [Export Citations]