Home >> 2011 VoI.2 No.3
[Jianguo CUI1*#, Xiaoyan SONG2#, Guangzhan FANG1, Fei XU1, Steven E. BRAUTH3 and Yezhong TANG1*]
2011 3 [Abstract] (4080) [ PDF:8480KB](2382) [Export Citations]
[Bing ZHOU1,2,3, Pipeng LI1,3*, Yuyan LU3, Jing LIAN3, and Zhengyan ZHOU3]
2011 3 [Abstract] (4050) [ PDF:2702KB](2536) [Export Citations]