Asian Herpetological Research 过刊查询页面

    作者中包括 Jiatang LI 的文章

1 Taxonomic Revision of Raorchestes menglaensis (Kou, 1990) (Amphibia: Anura), with Descriptions of Two New Species from Yunnan, China
Ke JIANG1,2, Jinlong REN1,2,5, Jian WANG3, Junfeng GUO1,2, Zeng WANG1,2,5, Yonghong LIU4, Dechun JIANG1* and Jiatang LI1,2,6* 2020年4期 [1-19][摘要](287)[pdf 4559KB](63)