Home >> 2017 VoI.8 No.1
[Tao PAN1#, Yanan ZHANG1#, Hui WANG1, Jun WU2, Xing KANG1, Lifu QIAN1,4, Kai LI1, Yu ZHANG1, Jinyun CHEN3, Dingqi RAO4, Jianping JIANG5 and Baowei ZHANG1,6*]
2017 1 [Abstract] (6929) [ PDF:3255KB](4006) [Export Citations]
[Natalia B. ANANJEVA1*, Nikolay L. ORLOV1 and Tao Thien NGUYEN2]
2017 1 [Abstract] (6466) [ PDF:1816KB](3961) [Export Citations]
[Mahmudul HASAN1*, Mohammed Mafizul ISLAM1, Md. Mukhlesur Rahman KHAN2, Ratanasate WANICHANON3, Atsushi KURABAYASHI1 and Masayuki SUMIDA1,4]
2017 1 [Abstract] (4484) [ PDF:3262KB](2483) [Export Citations]
[Hui WANG#, Zhenhua LUO#, Jian CHEN, Mian ZHAO and Hua WU*]
2017 1 [Abstract] (5373) [ PDF:740KB](2536) [Export Citations]
[Mingxia FU, Shaoyong CHEN, Zhichao HE, Zhiliang JIE and Junhuai BI*]
2017 1 [Abstract] (4272) [ PDF:609KB](2474) [Export Citations]
[Jian WANG, Zhitong LYU, Zhaochi ZENG, Zuyao LIU and Yingyong WANG*]
2017 1 [Abstract] (5724) [ PDF:1455KB](2695) [Export Citations]