Home >>Editorial Staff

Editor-in-Chief, Prof. Jianping JIANG
Tel: 86 28 82890789
Fax: 86 28 82890789
Email: jiangjp@cib.ac.cn

Editor, Dr. Heling ZHAO
Tel: 86 28 82890915
Fax: 86 28 82890915
Email: zhaohl@cib.ac.cn

Editor, Dr. Li Jiatang
Tel: 028 82890776
Fax: 028 82890776
Email: lijt@cib.ac.cn